ایجاد کردن یک پایگاه اطلاعاتی

در محیط SQL Server شما جداول، نماها و دیگر شیءها که مربوط به تنظیم اطلاعات در یک پایگاه داده می باشد را ذخیره می کنید. بنابراین اولین گام برای نمایش دادن یک برنامه پایگاه اطلاعاتی، به طور آشکار، ایجاد پایگاه داده می باشد و در این درس خواهیم آموخت که چگونه آن را انجام دهیم.

بیشتر بخوانید

دوری کردن از 10 خطا در طراحی پرس و جوهای SQL Server

با وجود رشد مداوم و قابل توجه داده ها در بانکهای اطلاعاتی نرم افزار SQL server که با زمانهای پاسخ دهی مجدد مورد انتظار کاربران همراه شده، اجتناب از پرس و جوهای نوشته شده)مکتوب( حتی تا حد ناچیز نیز بحرانی و حساس است. در این موضوع مهم، برای اجتناب از خطاها، ده خطای مرسوم در طراحی پرس و جو را بطور خلاصه بیان می نماییم.

برای اینکه مطمئن شوید که در دام این خطاها نمی افتید، به آنها نگاهی بیندازید و به توصیه ها به عنوان وسیله ای برای اصلاح پرس و جوهایتان توجه کنید.

بیشتر بخوانید

برگه تقلب HTML

تگهای اصلی (Basic Tags)
<html></html>ایجاد سندی اچتمل
<head></head>ایجاد اطلاعات شناسنامه ای سند مانند عنوان و …
<body></body>ایجاد بدنه و قسمت قابل مشاهده سند اچتمل
تگهای ناحیه Header
<title></title>تعیین عنوان سند
شناسه های مهم تگ body
<body bgcolor=?>تعیین رنگ زمینه بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
<body text=?>تعیین رنگ نوشته بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
<body link=?>تعیین رنگ پیوندها بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
<body vlink=?>تعیین رنگ پیوندهای بازدیدشده بر اساس نام رنگ
<body alink=?>تعیین رنگ پیوند فعال بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
تگهای متن و نوشته
<pre></pre>نمایش متن های از قبل فرمت شده (preformatted)
<hl></hl>ایجاد بزرگترین سر تیتر
<h6></h6>ایجاد کوچکترین سر تیتر
<b></b>ایجاد متن توپر
<i></i>ایجاد متن مورب و ایتالیک
<tt></tt>ایجاد متن از نوع تله تایپی
<cite></cite>ایجاد citation معمولا ایتالیک
<em></em>نمایش تاکید شده متن (توپر یا مورب)
<strong></strong>نمایش تاکید شده متن (توپر یا مورب)
<font size=?></font>تعیین اندازه قلم از ۱ تا ۷
<font color=?></font>تعیین رنگ قلم بر اساس نام رنگ یا مقدار هگز آن
پیوندها
<a href=”URL”></a>ایجاد پیوند
<a href=”mailto:EMAIL”></a>ایجاد پیوندی از نوع mailto
<a name=”NAME”></a>ایجاد پیوندی نامگذاری شده در یک سند
<a href=”#NAME”></a>ارجاع به یک پیوند نامگذاری شده
فرمت دهی
<p></p>ایجاد پاراگرافی جدید
<p align=?>ترازبندی پاراگراف در سمت left, right, or center
<br>رفتن سر سطر جدید
<blockquote> </blockquote>عنوان سازی متن
<dl></dl>ایجاد فهرستهای تعریفی
<dt>ایجاد عنصری از یک فهرست تعریفی
<dd>ایجاد شرح و توصیف یک عنصر فهرست تعریفی
<ol></ol>ایجاد فهرستهای مرتب
<li></li>ایجاد یک قلم اطلاعاتی از یک فهرست
<ul></ul>ایجاد فهرستی نامرتب
<div align=?>تگی برای فرمت دهی بلوکی بزرگ از کدهای اچتمل
المانهای گرافیکی
<img src=”name”>ایجاد یک تصویر
<img src=”name” align=?>تراز بندی تصویر (left, right, center; bottom, top, middle)
<img src=”name” border=?>تعیین ضخامت مرز یک تصویر
<hr>درج خطی افقی
<hr size=?>تعیین ارتفاع خط افقی
<hr width=?>تعیین عرض خط بر اساس مقدار واقعی یا درصدی
<hr noshade>ایجاد خطی افقی بدون سایه
جداول
<table></table>ایجاد جدول
<tr></tr>ایجاد ردیف در جداول
<td></td>ایجاد خانه های جداول
<th></th>ایجاد عنوان ستونهای یک جدول
شناسه های جداول
<table border=#>تعیین مقدار ضخامت مرزهای یک جدول
<table cellspacing=#>تعیین فاصله بین خانه های جدول
<table cellpadding=#>تعیین فاصله بین محتوای یک خانه و مرزهای آن
<table width=# or %>تعیین عرض جدول بر اساس پیکسل و یا درصدی
<tr align=?> or <td align=?>تعیین ترازبندی خانه های جدول (left, center, right)
<tr valign=?> or <td valign=?>ترازبندی عمودی خانه های جدول (top, middle, bottom)
<td colspan=#>تعیین تعداد ستون هائی که باید یکی شوند.
<td rowspan=#>تعیین تعداد سطر هائی که باید یکی شوند.
<td nowrap>باعث جلوگیری از شکسته شدن متن در خانه جدول میشود.
فریمها
<frameset></frameset>تعریف و ایجاد مجموعه ای از فریمها
<frameset rows=”value,value”>شناسه ای برای تعریف ردیفهای یک مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی
<frameset cols=”value,value”>شناسه ای برای تعریف ستونها یک مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی
<frame>تعریف فریمی از مجموعه فریمها
<noframes></noframes>تعیین متنی که باید در صورت عدم پشتیبانی مرورگر از فریمها باید نمایش داده شود.
شناسه های فریمها
<frame src=”URL”>تعیین سند اچتمل داخل فریم
<frame name=”name”>تعیین نام برای یک فریم
<frame marginwidth=#>تعیین عرض حاشیه راست و چپ فریم
<frame marginheight=#>تعریف طول حاشیه بالا و پایین فریم بر اساس پیکسل
<frame scrolling=VALUE>تعیین اینکه فریمی از Scroll bar استفاده کند یا نه. مقادیر ممکن: yes، no و auto (حالت پیش فرض)
<frame noresize>سبب جلوگیری از تغییر اندازه یک فریم میشود.
فرمها
<form></form>ایجاد یک فرم
<select multiple name=”NAME” size=?></select>ایجاد یک منوی کرکره ای و تعیین تعداد اقلامی که قبل از scrolling نمایش داده خواهند شد.
<option>تعیین هر یک از اقلام منو کرکره ای
<select name=”NAME”></select>ایجاد منوی کرکره ای
<option>تعیین هر یک از اقلام منو کرکره ای
<textarea name=”NAME” cols=40 rows=8></textarea>ایجاد المانی برای ورود متن در بیش از یک خط با تعیین تعداد سطر و ستون ناحیه
<input type=”checkbox” name=”NAME”>ایجاد چک باکسی با تعیین متن و عنوان آن
<input type=”radio” name=”NAME” value=”x”>ایجاد رادیو باتن با تعیین متن و عنوان آن
<input type=text name=”foo” size=20>ایجاد المانی برای ورود متن با حداکثر یک سطر به همراه تعیین ابعاد بر اساس نویسه
<input type=”submit” value=”NAME”>ایجاد دکمه ای از نوع ارسال و Submit
<input type=”image” border=0 name=”NAME” src=”name.gif”>ایجاد دکمه ای از نوع ارسال با کمک یک تصویر
<input type=”reset”>ایجاد دکمه خلاصی !! یا Reset

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی #C


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/musicmai/public_html/prodev/prodev/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/musicmai/public_html/prodev/prodev/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

برای تبدیل تاریخ میلادی سیستم به تاریخ شمسی از كلاس System.Globalization استفاده خواهیم كرد.

ابتدا از قسمت toolbox یك كنترل DateTimePicker به برنامه اضافه می كنیم، اسم این كنترل را dateTimePicker1 انتخاب میكنیم، سپس با استفاده از تابع DateConverter كه تاریخ تبدیل شده را در strDate ذخیره می كند، را به برنامه اضافه میكنیم.

بیشتر بخوانید