ایجاد ارتباط TCP میان سرویس دهنده و سرویس گیرنده توسط #C

پروتکل Transmission Control Protocol) TCP) یک پروتکل جریان گرا، ارتباط گرا، قابل اعتماد و نظیر به نظیر می باشد. ارتباط TPC همانند ارتباط تلفنی می باشد. به عنوان مثال شما (سرویس گیرنده) به منزل دوست خود (سرویس دهنده) زنگ می زنید. در صورتیکه دوست شما در منزل باشد تلفن را برداشته و با یکدیگر شروع به صحبت می کنید (نظیر به نظیر، جریان گرا، قابل اعتماد) و در انتها شما و دوستتان گوشی تلفن را قطع کرده (ارتباط گرا) و به ارتباط خود خاتمه می دهید. به عنوان مثال پروتکل HTTP از TCP استفاده می کند.TCP از IP به عنوان پروتکل شبکه استفاده می کند. IP یک پروتکل datagram (بسته های داده) گرا و Best-Effort (بسته های داده بصورتی فرستاده می شود که تحویل و صحت آن تضمین نمی گردد) می باشد.

بیشتر بخوانید