روز وبلاگستان فارسی

روزها و سال های بسیاری بر وبلاگستان گذشته است. جامعه وبلاگ نویسی ایران میعادگاه های پر فراز و نشیبی را گذرانده است. سال های اوج و روزهای تنهایی و حمله شبکه های اجتماعی بر قامت به تازگی نحیف شده وبلاگستان. اما ما گمان می کنیم این وبلاگستان نیست که پیر شده است؛ بلکه این فضا نیازمند تنفس هوایی تازه و نسلی تازه است.

بیشتر بخوانید