برگه تقلب HTML

سامان
تگهای اصلی (Basic Tags)<html></html> ایجاد سندی اچتمل<head></head> ایجاد اطلاعات شناسنامه ای سند مانند عنوان و …<body></body> ایجاد بدنه و قسمت قابل مشاهده سند اچتملتگهای ناحیه Header<title></title> تعیین عنوان سندشناسه های مهم تگ body<body bgcolor=?> تعیین رنگ زمینه بر اساس نام رنگ یا معادل هگز<body text=?> تعیین رنگ نوشته بر اساس نام رنگ یا معادل هگز<body link=?> تعیین رنگ پیوندها بر اساس نام رنگ یا معادل هگز<body vlink=?> تعیین رنگ پیوندهای بازدیدشده بر اساس نام رنگ<body alink=?> تعیین رنگ پیوند فعال بر اساس نام رنگ یا معادل هگزتگهای متن و ...
بیشتر بخوانید
2
اشتراک گذاری