آشنایی با Session State در Asp.Net

در ابتدا لازم به ذکر است به این نکته اشاره کنیم که چرا ما به نگهداری وضعیت (state)مربوط به نرم افزار خود احتیاج داریم .همانطور که می دانید نرم افزاری که ما طراحی میکنیم stateless میباشد .به عبارتی دیگر یک instance جدید از صفحات وب با هر با ارسال صفحه به سمت سرور (postback) مجدد ایجاد میشود .HTTP یک پروتکل stateless می باشد و نمی تواند اطلاعات مربوط به کاربر را در صفحه نگهداری کند .به عنوان مثال اگر کاربر مقداری اطلاعات را در صفحه ثبت کند و سپس به صفحه ای دیگر برود اطلاعاتی که در صفحه قبل وارد کرده بود از بین می رود و علاوه بر این کاربر نمی تواند آن اطلاعات را بازیابی کند.

بیشتر بخوانید