دوری کردن از 10 خطا در طراحی پرس و جوهای SQL Server

با وجود رشد مداوم و قابل توجه داده ها در بانکهای اطلاعاتی نرم افزار SQL server که با زمانهای پاسخ دهی مجدد مورد انتظار کاربران همراه شده، اجتناب از پرس و جوهای نوشته شده)مکتوب( حتی تا حد ناچیز نیز بحرانی و حساس است. در این موضوع مهم، برای اجتناب از خطاها، ده خطای مرسوم در طراحی پرس و جو را بطور خلاصه بیان می نماییم.

برای اینکه مطمئن شوید که در دام این خطاها نمی افتید، به آنها نگاهی بیندازید و به توصیه ها به عنوان وسیله ای برای اصلاح پرس و جوهایتان توجه کنید.

بیشتر بخوانید