برای بستن ESC را فشار دهید

روش Code First

۱ Article
2 388
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

Entity Framework یک ORM است که توسط شرکت Microsoft توسعه داده میشود. نسخه ۱.۰ آن مایوس کننده بود و در موارد بسیاری کمبود داشت. اما با توجه به سرمایه گذاری زیادی که Microsoft روی پروژه انجام داده بود، مشخص بود که قصد جدی در توسعه این ابزار دارد. نسخه کنونی آن، ۶ هست که با ۲۰۱۵ Visual Studio  روی سیستم نصب میشود….