برای بستن ESC را فشار دهید

Scrollbar-highlight-color

۱ Article