برای بستن ESC را فشار دهید

windows server

۱ Article