برگه تقلب HTML

سامان
تگهای اصلی (Basic Tags) <html></html> ایجاد سندی اچتمل <head></head> ایجاد اطلاعات شناسنامه ای سند مانند عنوان و … <body></body> ایجاد بدنه و قسمت قابل مشاهده سند اچتمل تگهای ناحیه Header <title></title> تعیین عنوان سند شناسه های مهم تگ body <body bgcolor=?> تعیین رنگ زمینه بر اساس نام رنگ یا معادل هگز <body text=?> تعیین رنگ نوشته بر اساس نام رنگ یا معادل هگز <body link=?> تعیین رنگ پیوندها بر اساس نام رنگ یا معادل هگز <body vlink=?> تعیین رنگ پیوندهای بازدیدشده بر اساس نام رنگ <body alink=?> تعیین رنگ پیوند فعال بر اساس نام رنگ یا معادل هگز تگهای متن و ...
بیشتر بخوانید
2
اشتراک گذاری