تگهای اصلی (Basic Tags)
<html></html>ایجاد سندی اچتمل
<head></head>ایجاد اطلاعات شناسنامه ای سند مانند عنوان و …
<body></body>ایجاد بدنه و قسمت قابل مشاهده سند اچتمل
تگهای ناحیه Header
<title></title>تعیین عنوان سند
شناسه های مهم تگ body
<body bgcolor=?>تعیین رنگ زمینه بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
<body text=?>تعیین رنگ نوشته بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
<body link=?>تعیین رنگ پیوندها بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
<body vlink=?>تعیین رنگ پیوندهای بازدیدشده بر اساس نام رنگ
<body alink=?>تعیین رنگ پیوند فعال بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
تگهای متن و نوشته
<pre></pre>نمایش متن های از قبل فرمت شده (preformatted)
<hl></hl>ایجاد بزرگترین سر تیتر
<h6></h6>ایجاد کوچکترین سر تیتر
<b></b>ایجاد متن توپر
<i></i>ایجاد متن مورب و ایتالیک
<tt></tt>ایجاد متن از نوع تله تایپی
<cite></cite>ایجاد citation معمولا ایتالیک
<em></em>نمایش تاکید شده متن (توپر یا مورب)
<strong></strong>نمایش تاکید شده متن (توپر یا مورب)
<font size=?></font>تعیین اندازه قلم از ۱ تا ۷
<font color=?></font>تعیین رنگ قلم بر اساس نام رنگ یا مقدار هگز آن
پیوندها
<a href=”URL”></a>ایجاد پیوند
<a href=”mailto:EMAIL”></a>ایجاد پیوندی از نوع mailto
<a name=”NAME”></a>ایجاد پیوندی نامگذاری شده در یک سند
<a href=”#NAME”></a>ارجاع به یک پیوند نامگذاری شده
فرمت دهی
<p></p>ایجاد پاراگرافی جدید
<p align=?>ترازبندی پاراگراف در سمت left, right, or center
<br>رفتن سر سطر جدید
<blockquote> </blockquote>عنوان سازی متن
<dl></dl>ایجاد فهرستهای تعریفی
<dt>ایجاد عنصری از یک فهرست تعریفی
<dd>ایجاد شرح و توصیف یک عنصر فهرست تعریفی
<ol></ol>ایجاد فهرستهای مرتب
<li></li>ایجاد یک قلم اطلاعاتی از یک فهرست
<ul></ul>ایجاد فهرستی نامرتب
<div align=?>تگی برای فرمت دهی بلوکی بزرگ از کدهای اچتمل
المانهای گرافیکی
<img src=”name”>ایجاد یک تصویر
<img src=”name” align=?>تراز بندی تصویر (left, right, center; bottom, top, middle)
<img src=”name” border=?>تعیین ضخامت مرز یک تصویر
<hr>درج خطی افقی
<hr size=?>تعیین ارتفاع خط افقی
<hr width=?>تعیین عرض خط بر اساس مقدار واقعی یا درصدی
<hr noshade>ایجاد خطی افقی بدون سایه
جداول
<table></table>ایجاد جدول
<tr></tr>ایجاد ردیف در جداول
<td></td>ایجاد خانه های جداول
<th></th>ایجاد عنوان ستونهای یک جدول
شناسه های جداول
<table border=#>تعیین مقدار ضخامت مرزهای یک جدول
<table cellspacing=#>تعیین فاصله بین خانه های جدول
<table cellpadding=#>تعیین فاصله بین محتوای یک خانه و مرزهای آن
<table width=# or %>تعیین عرض جدول بر اساس پیکسل و یا درصدی
<tr align=?> or <td align=?>تعیین ترازبندی خانه های جدول (left, center, right)
<tr valign=?> or <td valign=?>ترازبندی عمودی خانه های جدول (top, middle, bottom)
<td colspan=#>تعیین تعداد ستون هائی که باید یکی شوند.
<td rowspan=#>تعیین تعداد سطر هائی که باید یکی شوند.
<td nowrap>باعث جلوگیری از شکسته شدن متن در خانه جدول میشود.
فریمها
<frameset></frameset>تعریف و ایجاد مجموعه ای از فریمها
<frameset rows=”value,value”>شناسه ای برای تعریف ردیفهای یک مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی
<frameset cols=”value,value”>شناسه ای برای تعریف ستونها یک مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی
<frame>تعریف فریمی از مجموعه فریمها
<noframes></noframes>تعیین متنی که باید در صورت عدم پشتیبانی مرورگر از فریمها باید نمایش داده شود.
شناسه های فریمها
<frame src=”URL”>تعیین سند اچتمل داخل فریم
<frame name=”name”>تعیین نام برای یک فریم
<frame marginwidth=#>تعیین عرض حاشیه راست و چپ فریم
<frame marginheight=#>تعریف طول حاشیه بالا و پایین فریم بر اساس پیکسل
<frame scrolling=VALUE>تعیین اینکه فریمی از Scroll bar استفاده کند یا نه. مقادیر ممکن: yes، no و auto (حالت پیش فرض)
<frame noresize>سبب جلوگیری از تغییر اندازه یک فریم میشود.
فرمها
<form></form>ایجاد یک فرم
<select multiple name=”NAME” size=?></select>ایجاد یک منوی کرکره ای و تعیین تعداد اقلامی که قبل از scrolling نمایش داده خواهند شد.
<option>تعیین هر یک از اقلام منو کرکره ای
<select name=”NAME”></select>ایجاد منوی کرکره ای
<option>تعیین هر یک از اقلام منو کرکره ای
<textarea name=”NAME” cols=40 rows=8></textarea>ایجاد المانی برای ورود متن در بیش از یک خط با تعیین تعداد سطر و ستون ناحیه
<input type=”checkbox” name=”NAME”>ایجاد چک باکسی با تعیین متن و عنوان آن
<input type=”radio” name=”NAME” value=”x”>ایجاد رادیو باتن با تعیین متن و عنوان آن
<input type=text name=”foo” size=20>ایجاد المانی برای ورود متن با حداکثر یک سطر به همراه تعیین ابعاد بر اساس نویسه
<input type=”submit” value=”NAME”>ایجاد دکمه ای از نوع ارسال و Submit
<input type=”image” border=0 name=”NAME” src=”name.gif”>ایجاد دکمه ای از نوع ارسال با کمک یک تصویر
<input type=”reset”>ایجاد دکمه خلاصی !! یا Reset

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات