برای بستن ESC را فشار دهید

HTML Cheatsheet – برگه تقلب HTML

۱ Article
1 507
12
سامان
12 دقیقه مطالعه

تگهای اصلی (Basic Tags) <html></html> ایجاد سندی اچتمل <head></head> ایجاد اطلاعات شناسنامه ای سند مانند عنوان و … <body></body> ایجاد بدنه و قسمت قابل مشاهده سند اچتمل تگهای ناحیه Header <title></title> تعیین عنوان سند شناسه های مهم تگ body <body bgcolor=?> تعیین رنگ زمینه بر اساس نام رنگ یا معادل هگز <body text=?> تعیین رنگ نوشته بر اساس نام رنگ…