اگرچه در حال حاضر جنگ مرورگرها تقریبا تمام شده است اما این موضوع دلیلی بر شناخته نشدن قابلیتهای مرورگرها نیست. در اینجا توانایی ASP.NET در نشان دادن قابلیتهای مرورگرها بحث شده است. بعنوان نمونه، مثال ۱ نوع مرورگر را به ما نشان می دهد.

<html>
<body>
You are using <% =Request.Browser.Type %>
</body>
</html>

برای نمونه اگر شما از IE 5 استفاده می کنید نتیجه خروجی چنین باید باشد: You are using IE5
در مثال ۱ Request.Browser.Type یک رشته را که همان نام و نسخه مرورگر است را بر می گرداند. اما این موضوع چگونه صورت میگیرد؟

شئ HTTPBrowserCapabilities
در حقیقت خاصیت Browser در شئ Request کلاسی از HTTPBrowserCapabilities است که در فضانام System.Web قراردارد. وقتی که این کلاس روی یک صفحه ASP.NET نمونه سازی می شود خواص صفحه سرویس گیرنده ای را نشان می دهد که از آن برای اجرا شدن کد استفاده شده است. شئ Request در برگیرنده این خاصیت مرورگر است که این کلاس را میتوان معادل کلاس MSWC.BrowserCapabilities در ASP کلاسیک در نظر گرفت. در لیست زیر اکثر خاصیتهای شی HTTPBrowserCapabilities تشریح شده است:

ActiveXControls: نشان می دهد که مرورگر اکتیویکس را ساپورت می کند یا نه.

AOL: چک می کند که مرورگر از نوع AOL است یا نه.

Cookies: نشان می دهد که مرورگر کوکی ها را ساپورت می کند یا نه. باید توجه داشت که این خاصیت وضعیت فعال بودن یا غیر فعال بودن کوکی ها را نشان نمی دهد.

Crawler: نشان میدهد که مرورگر سرویس گیرنده از موتورهای جستجو تاثیر می پذیرد یا نه.

Browser: نوع مرورگر را نشان می دهد.

Frames: نشان می دهد که مرورگر از قابلیت Frame برخوردار است یا نه.

MajorVersion: نسخه اصلی مرورگر را نشان می دهد. بعنوان مثال در IE 5.1 عدد ۵ نشانگر نسخه اصلی است.

MinorVersion: نسخه جزیی (کوچکتر) مرورگر را نشان می دهد. بعنوان مثال در IE 5.1 عدد ۱ نشانگر نسخه جزیی است.

Type: نوع و نسخه مرورگر را بصورت یک رشته بازمیگرداند.

VBScript: نشان می دهد که مرورگر VBScript را ساپورت می کند یا نه.

Version: نسخه اصلی و جزیی مرورگر را بعنوان یک رشته برمی گرداند.

در زیر نمونه کامل یک مثال آورده شده است:

<%@ page language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Web" %>
<html>
<head>
<title>HTTPBrowserCapabilities Demo</title>
</head>

<body>
<%
Dim browserObj As HTTPBrowserCapabilities
browserObj = Request.Browser
%>

Your browser supports ActiveX controls: <%=browserObj.ActiveXControls %><br />
Your browser type: <%=browserObj.Type %><br />
Your browser version: <%=browserObj.Version%><br />

... Add any other property that you would like to display.

</body>
</html>

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات