حتما برای شما هم پیش آمده‌است که در پروژه‌ای نیاز داشتید تا رشته‌ای تصادفی را تولید کنید. کد تصادفی میتواند کاربردهایی چون تولید رمز، تولید شناسه، تولید url ، تولید کد فعال سازی و مواردی از این قبیل را داشته باشد.

احتمالا برای ساخت کد یا رشته های تصادفی، اولین چیزی که به ذهن شما می‌رسد، استفاده از کلاس random می‌باشد. اما روش‌های خلاقانه و جالب زیادی وجود دارند که برای این کار استفاده می‌شوند. در اینجا می‌خواهیم تعدادی از آنها را با هم بررسی کنیم.

روش‌های تولید اعداد یا رشته های تصادفی:

۱- معمول‌ترین روش تولید یک کد شش رقمی با استفاده از کلاس random

[TestMethod]
public void TestRandomClass()
{
  var code = new Random().Next(100000, 999999);
  Assert.IsTrue(code.ToString().Length == 6);
}

2- تولید با استفاده کلاس Random و Enumerable

[TestMethod]
public void TestRandomWithEnumerable()
{
  var chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
  var random = new Random();
  var result = new string(
    Enumerable.Repeat(chars, 6)
    .Select(s => s[random.Next(s.Length)])
    .ToArray());
  Assert.IsTrue(result.Length == 6);
}
البته بدیهی هست که در قسمت chars می‌توانید هر نوع کاراکتری را قرار دهید و کد نهایی بر آن مبنا تولید می‌شود. مثلا می‌توانید فقط اعداد را مشخص کنید و در این حالت رشته‌ی خروجی فقط شامل رقم خواهد بود. اگر خواستید رشته‌ی طولانی‌تری را تولید کنید، کافی ست طول مورد نیاز را با عدد ۶ در کد بالا جایگزین کنید.
مثلا برای تولید رمز عبور از لیست زیر می‌تونید استفاده کنید:
var chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuwxyz~!@#$%^&*";

3- تولید کد با استفاده از guid

Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", string.Empty).Substring(0, 6);

یا

Guid.NewGuid().ToString("n").Substring(0, 6);
کد (“ToString(“n کاراکترهای غیرعددی را از رشته‌ی مورد نظر حذف میکند.

۴ – تولید با استفاده از کلاس RNGCryptoServiceProvider

بعضی‌ها روش‌های ویژه را می‌پسندند. البته استفاده از این کلاس مزایا و معایب خودش را دارد. از نظر سرعت نسبت به کلاس random پایین‌تر هست، چون محاسبات بیشتری دارد.
public static string GetUniqueKey(int maxSize)
    {
      char[] chars = new char[62];
      chars =
      "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890".ToCharArray();
      byte[] data = new byte[1];
      using (RNGCryptoServiceProvider crypto = new RNGCryptoServiceProvider())
      {
        crypto.GetNonZeroBytes(data);
        data = new byte[maxSize];
        crypto.GetNonZeroBytes(data);
      }
      StringBuilder result = new StringBuilder(maxSize);
      foreach (byte b in data)
      {
        result.Append(chars[b % (chars.Length)]);
      }
      return result.ToString();
    }
  }

5 – استفاده از متد Path.GetRandomFileName

کاربرد اصلی این متد در واقع تولید نام فایلی تصادفی است؛ ولی از آن برای تولید رشته هم استفاده میکنند.
متد Path.GetRandomFileName  در پشت صحنه از همان کلاس RNGCryptoServiceProvider  برای تولید نام فایل استفاده میکند.
public string Get8CharacterRandomString()
{
  string path = Path.GetRandomFileName();
  path = path.Replace(".", ""); // Remove period.
  return path.Substring(0, 6); // Return 6 character string
}

6- تولید کد با استفاده از کلاس random و linq

var chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789".ToArray();
string pw = Enumerable.Range(0, passwordLength)
           .Aggregate(
             new StringBuilder(),
             (sb, n) => sb.Append((chars[random.Next(chars.Length)])),
             sb => sb.ToString());

نتیجه

مطمئنا روش‌های زیادی برای تولید رشته های تصادفی وجود دارند و البته همه شباهت‌هایی نیز دارند و در لایه‌های یایین‌تر، دارای اصولی مشترک هستند.موارد بالا فقط روش‌های متفاوت تولید کد نهایی را نشان می‌دهند که شما بسته به نیاز خود میتوانید از آنها استفاده کنید.
منبع : .NET Tips

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات