رمزنگاری اطلاعات در پروژه همیشه یکی از عوامل مهم در تعیین امنیت اطلاعات محسوب میشود ، در این پروژه که به زبان سی شارپ نوشته شده است عملیات رمزنگاری و رمزگشایی را توسط الگوریتم Cryptography انجام میدهیم. این الگوریتم فهم تکنیک های ریاضی میباشد که در مفاهیم امنیت اطلاعات مانند محرمانگی، یکپارچگی داده و احراز هویت موجودیت و اصل داده آمیخته شده است. همانطور که گفته شد، علم Cryptography پیام های رمز نشده را با کمک مفهوم رمزنگاری به صورت رمزشده، در میآورد ( داده را رمزنگاری میکند). تکنیک های مدرن رمزنگاری، بصورت مجازی غیرقابل شکستن هستند اما این امکان وجود دارد که بتوان پیام های رمزشده را با مفاهیم رمزگشایی که به Code Breaking معروف هستند، شکست.

Cryptography

الگوریتم رمز نگاری:

private static string Encrypt(string Password)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(Password))
        return string.Empty;
 
      byte[] Value = Encoding.UTF8.GetBytes(Password);
      SymmetricAlgorithm mCSP = new RijndaelManaged();
      mCSP.Key = _key;
      mCSP.IV = _initVector;
      using (ICryptoTransform ct = mCSP.CreateEncryptor(mCSP.Key, mCSP.IV))
      {
        using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
        {
          using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write))
          {
            cs.Write(Value, 0, Value.Length);
            cs.FlushFinalBlock();
            cs.Close();
            return Convert.ToBase64String(ms.ToArray());
          }
        }
      }
    }

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات