برای تبدیل تاریخ میلادی سیستم به تاریخ شمسی از کلاس System.Globalization استفاده خواهیم کرد.

ابتدا از قسمت toolbox یک کنترل DateTimePicker به برنامه اضافه می کنیم، اسم این کنترل را dateTimePicker1 انتخاب میکنیم، سپس با استفاده از تابع DateConverter که تاریخ تبدیل شده را در strDate ذخیره می کند، را به برنامه اضافه میکنیم.

public void DateConverter()
{
dateTimePicker1.Value = DateTime.Now;
PersianCalendar PerCal = new PersianCalendar();
string Year, Day, Month;
Year = PerCal.GetYear(dateTimePicker1.Value).ToString();
Month = PerCal.GetMonth(dateTimePicker1.Value).ToString();
Day = PerCal.GetDayOfMonth(dateTimePicker1.Value).ToString();
if (Day.Length == 1)
{
Day = PerCal.GetDayOfMonth(dateTimePicker1.Value).ToString().Insert(0, "0");
}
if(Month.Length == 1)
{
Month = PerCal.GetMonth(dateTimePicker1.Value).ToString().Insert(0, "0");
}
strDate = Year + '/' + Month + '/' + Day;
}

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات